อยากทราบว่าพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลต่างๆ ต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับในหลวงหรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆ อย่างไรครับ

  อยากทราบว่าพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลต่างๆ ต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับในหลวงหรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆ อย่างไรครับ

  พอดีลองค้นหาดูจึงได้พบรายพระนามและรายชื่อดังต่อไปนี้ แหล่งข้อมูลมาจาก http://www.thaihypno.com/doc/window.php?topicid=255

  โดยทั่วไปก็ทราบเกี่ยวกับพระองค์แรกๆ ที่เอ่ยในรายพระนามนี้ และโอรสธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีอยู่แล้ว
  ที่อยากทราบจริงๆ ก็เริ่มตั้งแต่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจัทบุรีสุรนาถ เป็นต้นไปครับ หากสามารถบอกเกี่ยวกับสถานที่พำนักอาศัยในปัจจุบันได้ด้วยก็จะยิ่งดีครับ
  ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้า และก็เชื่อว่าหลายๆ ท่านที่ไม่เคยทราบดังเช่นผมเองก็คงใคร่อยากจะทราบเช่นกัน

  พระบรมวงศานุวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
  (1.หม่อมเจ้าอานันทมหิดล มหิดล 2.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล)

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
  (1.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช 2.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช)

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  (1.หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร 2.สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 3.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี)

  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์)

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  (1.นางสาวสังวาลย์ ชูกระมล 2.หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา 3.สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ)

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
  (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์)

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  (1.หม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา มหิดล 2.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา
  3.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 4.ท่านผู้หญิงกัลยาณิวัฒนา รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  (1.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2.ท่านผู้หญิงอุบลรัตนฯ เจนเซน)

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  (1.หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร 2.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ)

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา)

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
  (1.หม่อมเจ้าบุษยน้ำเพชร มหิดล 2.หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล)

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจัทบุรีสุรนาถ
  (1.หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร 2.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล)

  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช (หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช จุฑาธุช)

  นายจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล)

  นายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าวัชเรศร มหิดล)

  นายจักรีวัชร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล)

  นายวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล)

  ท่านผู้หญิงพันธ์สวลี กิติยากร (หม่อมเจ้าพันธ์สวลี ยุคล)

  หม่อมบัว กิติยากร (หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์)

  หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร

  หม่อมราชวงศ์อดุลยกิติ์ กิติยากร

  ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (1.หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร 2.หม่อมราชวงศ์บุษบา ลดาวัลย์)

  หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร

  หม่อมหลวงสิริณา จิตตาลาน (หม่อมหลวงสิริณา กิติยากร)

  หม่อมหลวงสราลี จิราธิวัฒน์ (หม่อมหลวงสราลี กิติยากร)

  ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (1.นางสาวทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 2.นางทัศนาวลัย ศรสงคราม)

  ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา (1.นางสาวอรุณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2.นางอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา)

  ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย (1.นางสาวสุธาวัลย์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2.นางสุธาวัลย์ เสถียรไทย)

  คุณพุ่ม เจนเซน (คุณภูมิ เจนเซน)

  คุณพลอยไพลิน เจนเซน

  คุณสิริกิติยา เจนเซน

  น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน

  พ.อ.อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

  นายสินธู ศรสงคราม

  นายจิทัศ ศรสงคราม

  ดร.สุรเกีรยติ์ เสถียรไทย

  นายสันติธาร เสถียรไทย

  นายปิยะ จิตตาลาน

  นายธีรเดช จิราธิวัฒน์

  ด.ช.สุทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์

  ด.ช.สิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์

  นางสุจาริณี วิวัชรวงศ์ (1.นางสาวยุวธิดา ผลประเสริฐ 2.หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

  นางอนัญญา กิติยากร ณ อยุธยา (นางสาวอนัญญา สุวรรณวิหค)

  ด.ญ.ธารา จิตตาลาน

  มร.ปีเตอร์ เลด เจนเซน (Mr.Peter Ladd Jensen)

  จากคุณ : gnukkung9 - [ 10 ก.พ. 50 21:48:45 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม

l>
 • PANTIP.COM : K4791151 ชื่อในวรรณคดีหรือชื่อพระราชทานโบราณ สามารถหาได้จากเวปไหนคะ หรือใครพอนึกชื่อไทยโบราณเพราะๆออกรบกวนช่วยโพสด้วยนะคะ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : L5043661 เป็นปากนกกระจอก ร้านขายยาเอายานี่ให้มา แต่ไม่กล้าทา ช่วยดูทีค่ะ [คลินิกหมออาสา] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : L5031553 ทำไม SK-II ถึงราคาถูกมากกกกกกกก ของปลอมหรือเปล่าละเนี่ย [โภชนาการและความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : B3679777 บริษัทในดวงใจ (พนักงานกินเงินเดือน) [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : K6449125 ***แนะนำด้วยค่ะติว CUBEST, CUTEP ที่ไหน ดีคะ*** [การศึกษา] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : L4815964 ** ครั้งแรกของผู้หญิง เจ็บมากมั้ย** (ติดเรท) [คลินิกหมออาสา] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : N5850775 ช่วยแนะนำโรงเรียนอนุบาล แถวสมุทรปราการให้หน่อยครับ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : H5065242 [ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม ปวส. ปวช. ปริญญาตรี อนุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก] ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างครับ? [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • P1927310 คำว่า สำนักงานเขต ใช้ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : R5175210 ทำฝ้าหลุมลึก 20 cm ขนาด 2x2.5 เมตรราคาเท่าไหร่ครับ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • l>

  [กติกามารยาท] [Help & FAQ
  ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
  ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

  ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
  (gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

  วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
  (ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

    : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
   
  (ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
   
   

  ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป  Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  mobile = False