อยากทราบว่าพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลต่างๆ ต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับในหลวงหรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆ อย่างไรครับ

อยากทราบว่าพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลต่างๆ ต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับในหลวงหรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆ อย่างไรครับ

พอดีลองค้นหาดูจึงได้พบรายพระนามและรายชื่อดังต่อไปนี้ แหล่งข้อมูลมาจาก http://www.thaihypno.com/doc/window.php?topicid=255

โดยทั่วไปก็ทราบเกี่ยวกับพระองค์แรกๆ ที่เอ่ยในรายพระนามนี้ และโอรสธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีอยู่แล้ว
ที่อยากทราบจริงๆ ก็เริ่มตั้งแต่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจัทบุรีสุรนาถ เป็นต้นไปครับ หากสามารถบอกเกี่ยวกับสถานที่พำนักอาศัยในปัจจุบันได้ด้วยก็จะยิ่งดีครับ
ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้า และก็เชื่อว่าหลายๆ ท่านที่ไม่เคยทราบดังเช่นผมเองก็คงใคร่อยากจะทราบเช่นกัน

พระบรมวงศานุวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
(1.หม่อมเจ้าอานันทมหิดล มหิดล 2.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
(1.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช 2.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(1.หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร 2.สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 3.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี)

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์)

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(1.นางสาวสังวาลย์ ชูกระมล 2.หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา 3.สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
(สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(1.หม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา มหิดล 2.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา
3.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 4.ท่านผู้หญิงกัลยาณิวัฒนา รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(1.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2.ท่านผู้หญิงอุบลรัตนฯ เจนเซน)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(1.หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร 2.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา)

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
(1.หม่อมเจ้าบุษยน้ำเพชร มหิดล 2.หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล)

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจัทบุรีสุรนาถ
(1.หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร 2.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล)

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช (หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช จุฑาธุช)

นายจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล)

นายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าวัชเรศร มหิดล)

นายจักรีวัชร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล)

นายวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล)

ท่านผู้หญิงพันธ์สวลี กิติยากร (หม่อมเจ้าพันธ์สวลี ยุคล)

หม่อมบัว กิติยากร (หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์)

หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร

หม่อมราชวงศ์อดุลยกิติ์ กิติยากร

ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (1.หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร 2.หม่อมราชวงศ์บุษบา ลดาวัลย์)

หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร

หม่อมหลวงสิริณา จิตตาลาน (หม่อมหลวงสิริณา กิติยากร)

หม่อมหลวงสราลี จิราธิวัฒน์ (หม่อมหลวงสราลี กิติยากร)

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (1.นางสาวทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 2.นางทัศนาวลัย ศรสงคราม)

ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา (1.นางสาวอรุณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2.นางอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา)

ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย (1.นางสาวสุธาวัลย์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2.นางสุธาวัลย์ เสถียรไทย)

คุณพุ่ม เจนเซน (คุณภูมิ เจนเซน)

คุณพลอยไพลิน เจนเซน

คุณสิริกิติยา เจนเซน

น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน

พ.อ.อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

นายสินธู ศรสงคราม

นายจิทัศ ศรสงคราม

ดร.สุรเกีรยติ์ เสถียรไทย

นายสันติธาร เสถียรไทย

นายปิยะ จิตตาลาน

นายธีรเดช จิราธิวัฒน์

ด.ช.สุทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์

ด.ช.สิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์

นางสุจาริณี วิวัชรวงศ์ (1.นางสาวยุวธิดา ผลประเสริฐ 2.หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

นางอนัญญา กิติยากร ณ อยุธยา (นางสาวอนัญญา สุวรรณวิหค)

ด.ญ.ธารา จิตตาลาน

มร.ปีเตอร์ เลด เจนเซน (Mr.Peter Ladd Jensen)

จากคุณ : gnukkung9 - [ 10 ก.พ. 50 21:48:45 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

จะขอตอบเท่าที่ทราบนะครับ (ตอนต้นๆ จะขอไม่พูดถึง เพราะคิดว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ)พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจัทบุรีสุรนาถ
(1.หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร 2.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล)
--- พระราชบิดาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช (หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช จุฑาธุช)
นายจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล)
นายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าวัชเรศร มหิดล)
นายจักรีวัชร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล)
นายวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล)
--- (ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ รอให้ผู้รู้มาช่วยตอบก็แล้วกันนะครับ)


ท่านผู้หญิงพันธ์สวลี กิติยากร (หม่อมเจ้าพันธ์สวลี ยุคล)
--- พระมารดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ


หม่อมบัว กิติยากร (หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์)
--- พระราชมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
หม่อมราชวงศ์อดุลยกิติ์ กิติยากร
ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (1.หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร 2.หม่อมราชวงศ์บุษบา ลดาวัลย์)
--- พระเชษฐา และพระเชษฐภคินีของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร
หม่อมหลวงสิริณา จิตตาลาน (หม่อมหลวงสิริณา กิติยากร)
--- (ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ รอให้ผู้รู้มาช่วยตอบก็แล้วกันนะครับ)


หม่อมหลวงสราลี จิราธิวัฒน์ (หม่อมหลวงสราลี กิติยากร)
--- น้องของพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (น่าจะเป็นน้องครับ)


ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (1.นางสาวทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 2.นางทัศนาวลัย ศรสงคราม)
--- พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์


ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา (1.นางสาวอรุณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2.นางอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา)
ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย (1.นางสาวสุธาวัลย์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2.นางสุธาวัลย์ เสถียรไทย)
--- (ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ รอให้ผู้รู้มาช่วยตอบก็แล้วกันนะครับ)

คุณพุ่ม เจนเซน (คุณภูมิ เจนเซน)
คุณพลอยไพลิน เจนเซน
คุณสิริกิติยา เจนเซน
--- พระโอรส และพระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ กับ Mr.Peter L. Jensen นะครับ

น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน
--- พระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

พ.อ.อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
--- พระสวามีของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

นายสินธู ศรสงคราม
นายจิทัศ ศรสงคราม
- (ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ รอให้ผู้รู้มาช่วยตอบก็แล้วกันนะครับ)


ดร.สุรเกีรยติ์ เสถียรไทย
นายสันติธาร เสถียรไทย
--- (ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ รอให้ผู้รู้มาช่วยตอบก็แล้วกันนะครับ)

นายปิยะ จิตตาลาน
นายธีรเดช จิราธิวัฒน์
ด.ช.สุทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
ด.ช.สิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
นางสุจาริณี วิวัชรวงศ์ (1.นางสาวยุวธิดา ผลประเสริฐ 2.หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)
นางอนัญญา กิติยากร ณ อยุธยา (นางสาวอนัญญา สุวรรณวิหค)
ด.ญ.ธารา จิตตาลาน
--- (ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ รอให้ผู้รู้มาช่วยตอบก็แล้วกันนะครับ)


มร.ปีเตอร์ เลด เจนเซน (Mr.Peter Ladd Jensen)
--- พระสวามีของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ

ราชสกุล กิติยากร เป็นราชสกุลสายของพระราชินี ซึ่งมีต้นราชสกุลจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ๊ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ครับ

***ถ้าที่พิมพ์มาตรงไหนผิด ก็ขอให้ช่วยท้วงติงและแก้ไข เพิ่มเติมได้เลยนะครับ

ขอบคุณครับ


จากคุณ : ๛tum๛ - [ 11 ก.พ. 50 09:33:20 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

มั่วที่สุดครับ อย่าเชื่อถือข้อมูลที่ท่านนำมานะครับ ผิดตั้งแต่ใช้คำแล้วครับว่า พระบรมวงศานุวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมวงศานุวงศ์นับแค่พระราชวงศ์สุดที่ชั้นหม่อมเจ้านะครับ นี่อะไรกันเอาสามัญชนมาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ถูกต้อง อย่างต้องแจ้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้ปิดเว็ปดังกล่าว เพราะนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดอย่างมหัน อาจทำให้ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทได้ครับ ของอย่างงี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ


จากคุณ : pacharawong - [ 11 ก.พ. 50 11:31:16 A:203.150.135.171 X: TicketID:134111 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

เห็นด้วยครับ

จากคุณ : เมฆพ่อจิ้มลิ้ม - [ 11 ก.พ. 50 13:44:59 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ความคิดเห็นที่ 2  

มั่วที่สุดครับ อย่าเชื่อถือข้อมูลที่ท่านนำมานะครับ ผิดตั้งแต่ใช้คำแล้วครับว่า พระบรมวงศานุวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมวงศานุวงศ์นับแค่พระราชวงศ์สุดที่ชั้นหม่อมเจ้านะครับ นี่อะไรกันเอาสามัญชนมาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ถูกต้อง อย่างต้องแจ้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้ปิดเว็ปดังกล่าว เพราะนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดอย่างมหัน อาจทำให้ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทได้ครับ ของอย่างงี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ

จากคุณ : pacharawong - [ 11 ก.พ. 50 11:31:16 A:203.150.135.171 X: TicketID:134111 ]เหรอครับ
เผลอโพสตอบไล่ๆ กันไปแล้วอ่ะครับ (จะเป็นไรหรือเปล่าล่ะเนี่ย เฮ้อ!!!)

ถ้าเห็นว่าอะไรทีไม่สมควร ก็ต้องจัดการนะครับ


จากคุณ : ๛tum๛ - [ 11 ก.พ. 50 14:38:53 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจัทบุรีสุรนาถ
(1.หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร 2.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล)
พระราชบิดาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช (หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช จุฑาธุช)
อดีตพระสวามีในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

นายจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล)
นายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าวัชเรศร มหิดล)
นายจักรีวัชร วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล)
นายวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล)
พระโอรสใน สมเด็จพระบรมกับอดีตหม่อมสุจาริณี

ท่านผู้หญิงพันธ์สวลี กิติยากร (หม่อมเจ้าพันธ์สวลี ยุคล)
พระมารดาในพระวรราชาทินัตดามาตุ

หม่อมบัว กิติยากร (หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์)
พระราชมารดาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
หม่อมราชวงศ์อดุลยกิติ์ กิติยากร
พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (1.หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร 2.หม่อมราชวงศ์บุษบา ลดาวัลย์)
พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร
หม่อมหลวงสิริณา จิตตาลาน (หม่อมหลวงสิริณา กิติยากร)
ไม่ทราบคะ

หม่อมหลวงสราลี จิราธิวัฒน์ (หม่อมหลวงสราลี กิติยากร)
พระขนิษฐาในพระวรราชาทินัดดามาตุ

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (1.นางสาวทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 2.นางทัศนาวลัย ศรสงคราม)
พระธิดาในพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา (1.นางสาวอรุณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2.นางอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา)

ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย (1.นางสาวสุธาวัลย์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2.นางสุธาวัลย์ เสถียรไทย)
ธิดาของท่านผู้หญิงบุษบา

คุณพุ่ม เจนเซน (คุณภูมิ เจนเซน)
คุณพลอยไพลิน เจนเซน
คุณสิริกิติยา เจนเซน
พระโอรส -ธิดา ในทูลกระหม่อมหญิงใหญ่

น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน
อดีตพระสวามีในทูลกระหม่อมหญิงเล็ก

พ.อ.อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
อดีตพระสวามีในพระพี่นาง เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

นายสินธู ศรสงคราม
สามีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย

นายจิทัศ ศรสงคราม
บุตรชายท่านผู้หญิงทัศนาวลัย

ดร.สุรเกีรยติ์ เสถียรไทย
สามีท่านผู้หญิงสุธาวัลย์

นายสันติธาร เสถียรไทย
น่าจะเป็นบุตรชายท่านผู้หญิงสุธาวัลย์

นายปิยะ จิตตาลาน
ไม่ทราบคะ
นายธีรเดช จิราธิวัฒน์
ไม่ทราบคะ
ด.ช.สุทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
ด.ช.สิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
บุตรชายฝาแฝดของหม่อมหลวงสราลี

นางสุจาริณี วิวัชรวงศ์ (1.นางสาวยุวธิดา ผลประเสริฐ 2.หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)
อดีตหม่อมในพระบรม

นางอนัญญา กิติยากร ณ อยุธยา (นางสาวอนัญญา สุวรรณวิหค)
ไม่ทราบคะ
ด.ญ.ธารา จิตตาลาน
ไม่ทราบคะ
มร.ปีเตอร์ เลด เจนเซน (Mr.Peter Ladd Jensen)
อดีตพระสวามีในทูลกระหม่อมหญิงใหญ่

รายชื่อทั้งหมดนี้ เป็นพระราชวงศ์ พระอนุวงศ์ บุคคล อันเกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ มิได้เกี่ยวข้องกับการสืบสันตติวงส์หรือราชสมบัติ ลำดับขั้นโปเจียมใดๆคะ


จากคุณ : กระต่ายสีเงิน (กระต่ายสีเงิน) - [ 11 ก.พ. 50 19:20:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

ถ้าตามหนังสือที่ส่งให้ตามหน่วยงานราชการแล้ว "พระบรมวงศานุวงศ์" มีเพียง 17 ลำดับค่ะ

----

พระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นมีดังต่อไปนี้
(สำหรับรายนามลำดับที่ 16 และ 17 ใช้ราชาศัพท์ระดับสุภาพชนทั่วไป เรียกลำลองคำนำหน้าว่าคุณ ไม่ใช้คำราชาศัพท์เฉพาะสำหรับพระราชาและพระบรมวงศานุวงศ์)

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

6. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

7. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

8. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

9. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

10. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

11. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

12. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

13. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

14. พระเจ้าหลานเธอ พระองคฺเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

15. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

16. คุณพลอยไพลิน เจนเซน

17. คุณสิริกิติยา เจนเซน


จากคุณ : gx - [ 13 ก.พ. 50 00:36:54 A:58.8.187.86 X: TicketID:082577 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา สมรสกับ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร ท่านทั้งสองมีบุตรธิดา 2 คน คือ
หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร (สมรสกับ นางสาวอนัญญา สุวรรณวิหค)
หม่อมหลวงสิริณา กิติยากร (สมรสกับ นายปิยะ จิตตาลาน)


จากคุณ : ตะวันจันทรา (ตะวันจันทรา) - [ 16 ก.พ. 50 21:40:56 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom