Overview
System Integration
Business Response Solution

ระบบงบประมาณ

กระบวนการบริหารระบบงบประมาณ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามขั้นตอน คือ

 1. การจัดการรายการประจำวัน
  • บันทึกการทำใบฎีกาเงินในงบประมาณ
  • บันทึกการทำใบฎีกาเงินนอกงบประมาณ
  • การวางฎีกา
  • บันทึกการรับฎีกาเงินงบประมาณ
  • บันทึกการรับฎีกาเงินนอกงบประมาณ
  • บันทึกการยกเลิกฎีกา
  • การบันทึกใบแนบฎีกา
  • การบันทึกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • การจ่ายเงินงบประมาณ / งบกลางตามฎีกา
  • การจ่ายเงินทดรองราชการตามใบสำคัญ
  • การจ่ายเงินยืม
  • การรับคืนเงินยืมเป็นเงินสด
  • การบันทึกการรับเงินรายได้แผ่นดิน
  • การบันทึกใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
  • การบันทึกใบนำส่งเบิกเกินส่งคืน
  • การบันทึกใบนำส่งเบิกเงินนอกงบประมาณ
  • การรับคืนเงินเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้ว
  • การทำใบโอนสำหรับเงินงบประมาณ
  • การรับเงินทดรองราชการเป็นเงินสด
  • การทำใบโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฏหมาย
  • การบันทึกรายการบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
  • การบันทึกโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ทำการวิจัย
  • การบันทึกโครงการที่ได้จัดทำแล้ว
  • การบันทึกรายการอื่น ๆ
  • การบันทึกรายการสั่งจ่ายเช็ค
  • การบันทึกการแก้ไขสถานะของเช็ค
  • การบันทึกสัญญาการยืมเงิน
 2. การเรียกดู/สืบค้น
  • การเรียกดู/สืบค้นรายการทะเบียนหลักต่าง ๆ
  • การค้นหาฎีกาเงินงบประมาณ
  • การค้นหาใบนำส่งเบิกเกินส่งคืน
  • การค้นหาใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
  • การค้นหาใบโอนเงินงบประมาณ
  • การค้นหาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • การค้นการจ่ายเงินทดรองฯตามใบสำคัญ
  • การค้นหาสัญญายืม
  • การค้นส่งใช้เงินยืมของลูกหนี้
  • การค้นหารายละเอียดการวางฎีกาเบิกเงินงบกลาง
  • การค้นหาการรับเงินประจำงวด
  • การค้นหายอดเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
  • การค้นหายอดเงินงบประมาณถือจ่ายประจำปี
 3. การบันทึกรหัสข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรม
  • การเพิ่มรหัสข้อมูล
  • การแก้ไขรหัสข้อมูล
  • การลบรหัสข้อมูล
 4. การตั้งค่าระบบงาน
  • การตั้งค่าเริ่มต้นของระบบงานงบประมาณ
  • การบันทึกยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • การบันทึกรายละเอียดของส่วนราชการ
  • การบันทึกการรับเงินประจำงวด
  • การบันทึกการโอนเงินระหว่างงาน / หมวดรายจ่าย
  • การบันทึกการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
 5. การพิมพ์รายงาน
  • เริ่มต้นพิมพ์งานต่าง ๆ
  • พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์

For more information, contact [email protected] or call (+662) 883.0991-4.

Cubicle is our document management system.

>>More details...

Streamline is our generic workflow framework.

>>More details...

© 2003 Atrium Technology Company