Overview
System Integration
Business Response Solution

ระบบพัสดุ

เป็นระบบบริหารและจัดสรรวัสดุ และครุภัณฑ์ ของ กบร. ที่ช่วยในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล ตลอดจนประมวลผลต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ การขอซื้อ การสั่งซื้อ การลงทะเบียนตรวจรับ การนำเข้า การเบิก-จ่าย การตรวจสอบยอดคงเหลือ การออกรายงานต่าง ๆ ที่ต้องการ

การทำงานในปัจจุบัน ยังคงใช้ระบบ Manual ทำให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง เช่น เกิดความล่าช้า ในการจัดทำงบประมาณการรายจ่าย เนื่องจากมีปริมาณข้อมูล ที่ต้องนำมาทำการประมวลผลด้วยมือเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องใช้เวลานาน ในการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ในข้อมูลที่จัดเตรียมขึ้นใช้งาน

กระบวนการบริหารระบบพัสดุ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามขั้นตอน คือ

 1. ระบบวัสดุ
  • การลงทะเบียนวัสดุ
  • การออกใบขอซื้อและใบสั่งซื้อวัสดุ
  • การออกใบสั่งซื้อและใบสั่งจ้างวัสดุ
  • การลงทะเบียนตรวจรับวัสดุ
  • การลงทะเบียนนำเข้าวัสดุ
  • การเบิก-จ่าย วัสดุ
  • การค้นหา และการออกรายงานต่าง ๆ
 2. ระบบครุภัณฑ์
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ลงทะเบียนการจำหน่ายซอง
  • หนังสือค้ำประกันซอง
  • ลงทะเบียนผู้ละทิ้งงาน
  • รายการครุภัณฑ์
  • ลงแบบฟอร์มรายการขอซื้อและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์
  • ลงแบบฟอร์มรายการขอจ้างและใบสั่งจ้างครุภัณฑ์
  • ลงแบบฟอร์มรายการขอจ้างและใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์
  • ลงทะเบียนค้ำประกันสัญญา (ครุภัณฑ์)
  • ลงแบบฟอร์มรายการขอซื้อและใบสั่งซื้อยานยนต์
  • ลงแบบฟอร์มรายการขอจ้างและใบสั่งจ้างยานยนต์
  • ลงทะเบียนค้ำประกันสัญญา (ยานยนต์)
  • ลงทะเบียนมือถือ
  • จัดสรรหรือคืนมือถือ
  • บันทึกค่าบริการรายเดือน มือถือ
  • ทะเบียน มือถือ
  • การค้นหา และออกรายงานต่าง ๆ

ระบบพัสดุ ความสามารถของระบบประกอบด้วย

 1. ความสามารถตั้งค่าระบบ
  • สามารถตั้งค่าวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • สามารถตั้งค่าผู้มีสิทธิเซ็นอนุมัติ
  • สามารถตั้งค่าผู้มีสิทธิขออนุมัติ
  • สามารถตั้งค่ากลุ่มพัสดุ
  • สามารถตั้งค่ารหัสวัสดุ
  • สามารถตั้งค่ารหัสครุภัณฑ์
  • สามารถตั้งค่าบริษัท/ร้านค้า
 2. ความสามารถของระบบส่วนงานวัสดุ
  • สามารถที่จะลงทะเบียนรายการวัสดุ
  • สามารถทำรายการแบบฟอร์มขออนุมัติและใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างวัสดุ
  • สามารถที่จะตรวจรับวัสดุและเพิ่มปริมาณวัสดุในทะเบียนวัสดุได้ทันที
  • สามารถเบิก-จ่ายวัสดุและตัดยอดทะเบียนวัสดุได้ทันที
  • ค้นหา
  • สามารถค้นหายอดคงเหลือวัสดุ
  • สามารถค้นหายอดนำเข้าวัสดุตามเงื่อนไข
  • สามารถค้นหายอดการเบิก-จ่ายวัสดุตามเงื่อนไข
  • สามารถพิมพ์ออกรายงานได้
 3. ความสามารถของระบบงานครุภัณฑ์
  • สามารถเพิ่มลบทะเบียนรหัสหลักครุภัณฑ์
  • สามารถทำรายการแบบฟอร์มขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างครุภัณฑ์
  • สามารถตรวจรับครุภัณฑ์
  • สามารถนำเข้าจัดกลุ่มครุภัณฑ์และจัดสรรครุภัณฑ์
  • สามารถแสดงค่าเสื่อมครุภัณฑ์
  • ค้นหาครุภัณฑ์
  • สามารถค้นหานำเข้าครุภัณฑ์ตามเงื่อนไข
  • สามารถค้นทะเบียนครุภัณฑ์ตามเงื่อนไข
  • สามารถพิมพ์ออกรายงานได้
 4. ความสามารถของระบบงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
  • สามารถทำรายการแบบฟอร์มขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์
  • สามารถตรวจรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
  • สามารถเก็บเป็นประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
  • ค้นหาครุภัณฑ์
  • สามารถประวัติการซ่อมครุภัณฑ์
  • สามารถค้นหาประวัติการซ่อมตามเงื่อนไข
  • สามารถพิมพ์ออกรายงานได้

For more information, contact [email protected] or call (+662) 883.0991-4.

Cubicle is our document management system.

>>More details...

Streamline is our generic workflow framework.

>>More details...

© 2003 Atrium Technology Company